GARANTI / VEDLIKEHOLD

Garanti

Garantien er en beskyttelse mot opprinnelige feil, der opphavet stammer fra feil i produksjon av produktet. Garantien gjelder ikke for feil som har oppstått etter produktet har forlatt fabrikken, til eksempel uansvarlig håndtering, feilaktig montering, transportskader, feilaktig lagring.

Garantiens omfang

Pyrokno Sverige AB gir garanti for fabrikkens overflatebehandling og monterte produkter, gjelder råteskader i vinduets/partiers tredeler, kondens mellom glassene i isolerruter og vinduets funksjon. Glassbrekasje/sprikker omfattes ikke av garantien.

Garantiforutsettninger

For at garanten skal gjelde kreves følgende:
• at vinduer/partier ikke utsettes for yttre påvirkning, eller brukes på en unormal måte som påvirker produktets funksjon.
• at leveransen, lagring, montering og vedlikehold gjøres i henhold til våre instruksjoner.
• at vinduer/partier ikke repareres eller endres av annen enn av autorisert personell.
• at montert produktskilt som viser produktets brannklase og sertifisering ikke er overmalt eller fjernet.

Garantiutbedring

Feil som omfattes av garantien utbedres av Pyrokno, som står for alle kostnader som material og det arbeid som kreves for å utbedre feilen. Andre arbeidsskostnader som tilbakeføring av tilsetninger/dekklister og annen omkringutrustning inngår ikke i garantiutbedringen. Likeledes inngår ikke kostnader for eventuelle byggestillas og heisanordningar som kan benyttes. Pyrokno avgjør om produktet skal repareres eller skiftes. Skader på produktet som ikke dokumenteres før innmontering aksepteres ikke som feil, likeledes skader beroende på hærverk, unormalt bruk, dårlig vedlikehold eller annet som kan tilbakeføres til kjøperen eller sluttkunde.

Garantitid

Garantitiden for vinduer/partier regnes fra leveringsdato og isolerruter regnes garantitiden fra datostempel i isolerrutens avstandslist.
• 10 års garanti mot råte
• 10 års garanti mot kondens mellom glassene i isolerrute
• 2 års garanti på funksjon og beslagsutstyr


www.pyrokno.no