Innvendige glasspartier

Innvendige glasspartierimagesYPFNY2M9

Brannklasse EW30 System 400       Produktblad      Glassfakta      BVD 400
pdficon_small pdficon_small      dwg dwg

Brannklasse EI30 System 600         Produktblad      Glassfakta
pdficon_small pdficon_small      dwg dwg

Brannklasse EI60 System 200         Produktblad      Glassfakta
pdficon_small pdficon_small      dwg dwg

Maks størrelse 3,5 m2 for et glassfelt, 4,5 m2 for flere-glassfelt
Godkjent for montering som kontinuerlig glassvegg (karm mot karm) uten lengdebegrensning.


www.pyrokno.no